V-LOYALTY

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากในปัจจุบัน ความพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้า โดยการสร้างความพึงพอใจเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างสูง

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากกลยุทธ์ดังกล่าว ในการเพิ่มศักยภาพที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การดึงดูดลูกค้า และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ จึงได้พัฒนา V-Loyalty Solution ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการมัดใจลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้าขององค์กรนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ V-Loyalty Solution ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ Framework ของ Microsoft Dynamic CRM เพื่อให้เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 8 Modules หลัก ดังนี้

 1. Customer Relationship Management: PREPARE AND RECORD CUSTOMER INFORMATION Customer Relationship Management Module ช่วยในการจัดเตรียมข้อมูลลูกค้า (Customer Enrollment), การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือความต้องการที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา (Customer Feedback), ประวัติการใช้บริการและฐานข้อมูลความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ด้วย คุณสมบัติ หลากหลายที่มีความสะดวกและเหมาะสมในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และการกำหนดกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ด้วยคุณสมบัติ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Customize) ขั้นตอนการใช้งานให้ตรงกับความต้องการ
 2. Card Management : PREPARE AND RECORD CUSTOMER BEHAVIOR Card Management Module มีความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลบัตร บันทึกข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกลงบัตร (Card Personalization), บริหารจัดการคลังบัตร (Card Inventory), ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะของบัตร และการอ่าน/เขียนข้อมูลในบัตรสมาชิก (Card Management & Key Management) ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการบัตร
 3. Mobility& Kiosk Mobility: ACCESS ANYTIME ANYWHERE ANY DEVICE เป็นการเพิ่มความสามารถให้เข้าถึงข้อมูลและประวัติลูกค้าได้รวดเร็วทั้งแบบ Online/Offline รองรับทั้ง Blackberry, iPhone, Windows Mobile, และ Android ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถ download application ไปติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

  Kiosk: CUSTOMER SELF SERVICE ANYTIME เป็นกลยุทธที่แยบยลในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้า และช่องทางการตลาดที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีระบบรองรับการอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด โดยมี Application บริการ ลูกค้าสามารถดูประวัติการรับบริการของตนเอง, การตรวจสอบแต้ม, การแลกของรางวัล, การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก, และการลงทะเบียนอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนั้นระบบยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ Application ใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย
 4. Customer Self-Service : CUSTOMER WEB PORTAL การเข้าถึงข้อมูลและประวัติลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแบบ Online ผ่าน Customer Web Portal เพื่อสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัว, ตรวจสอบคะแนน, แจ้งเรื่องร้องเรียน, การขอแลกของรางวัล, ติดตามสถานะเรื่องต่างๆ และข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า ซึ่ง Customer Self Service Module ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำธุรกรรม และเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแบบ Interactive ์
 5. Sales Force Automation : MANAGE LEAD OPPORTUNITY AND PROSPECT เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในส่วนการขาย Sales Force Automation Module มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้แบบ Real Time, มี Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน, เชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคย ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ Sales Force Automation Module ประกอบด้วย ส่วนการวางแผนการขาย, การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ทางการขาย, การจัดการ Lead, การตั้งค่าเขตพื้นที่การขาย ทีมขาย, การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, มีรายการที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (เช่น รายงานแนวโน้มของ Lead, ส่วนลด, ยอดขายสูงสุด) รวมถึงมีส่วนที่เชื่อมโยงกับการตลาดอีกด้วย
 6. Credit and Debit Management : MANAGING YOUR CARD ใช้สำหรับการบริหารจัดการลูกหนี้ และเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร โดยมีความสามารถครอบคลุมทั้งด้านการจัดการข้อมูลร้านค้า การจัดการข้อมูลเขตการขาย การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลการใช้บัตรในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีการ Settlement & Reconcile ยอดขายทุกสิ้นวัน การกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณดอกเบี้ย และคำนวณดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้บัตร ตลอดจนการออกใบแจ้งหนี้ รวมทั้งการรับชำระหนี้ นอกจากความสามารถดังกล่าวแล้ว ยังได้ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP เดิมของลูกค้าผ่าน Web Service เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับระบบอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Marketing Events : GENERATE DEMAND เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management) ด้วยความสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) สร้าง campaign template การติดตามสถานะ การตอบสนองของลูกค้า(Campaign Response) หรือด้านงบประมาณ, การทำ Loyalty Program, Point Management ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดเงื่อนไขของการสะสมคะแนน, การจัดการคะแนน, การจัดการของรางวัล, การแลกของรางวัล เป็นต้น, การวิเคราะห์ด้านการตลาดที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Marketing Program, การสร้าง Demand, การทำกิจกรรมนอกสถานที่โดยเชื่อมโยงกับบัตรสมาชิก (Loyalty Card) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Offline/Online และมีรายงานสรุป รายงานการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวัดผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย Call Center Interface อีกด้วย นับเป็นเครื่องมือที่มีความครบถ้วนและครอบคลุม ที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลตอบแทนสูงสุด
 8. Analytics : UNDERSTANDING INSIGHT ด้วยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมากในระบบ Loyalty และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ในการวางแผน และวิเคราะห์ความเป็นไปของธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้สารสนเทศและองค์ความรู้ที่ได้จากข้อมูลจริง ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การตอบสนองต่อแคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และนำไปสู่การทำการตลาดทั้งในแบบ Mass Marketing และ Customize Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และสามารถรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมไว้ (Customer Retention) ด้วยการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้าจะสร้างให้กับธุรกิจได้ (Increase Customer Value) เป็นต้น

Key Benefits:

 • Scalable loyalty engine: ด้วยโมดูลต่างๆของ V-Loyalty รองรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ สามารถเลือกใช้งาน และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • Flexible multi-channel loyalty solution: V-Loyalty มีเฟรมเวิร์คที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย เหมาะสมกับ business user จัดการข้อมูลลูกค้าแบบ customer-centric ด้วยมุมมอง 360 องศา พร้อมด้วย multi-channel loyalty solution ซึ่งช่วยสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความภักดี การรักษาฐานลูกค้า ด้วยช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร
 • Internationalize: เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยความสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาบนหน้า application ได้หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนค่าเงินได้ทุกสกุลเงิน (custom currency)
 • Automating loyalty management & enhanced efficiency: ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหาร การขาย การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการความจงรักภักดีแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การวางแผนการทำ loyalty program, campaign management ตลอดจนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการคะแนน (loyalty points) ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรมต่างๆของลูกค้า ด้วย customer self-service ทั้งในรูปแบบของ Web channel, Mobile, และ Kiosk
 • Improving Integration of Decision Making Process: การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลของลูกค้าร่วมกันในฝ่ายต่างๆของบริษัท และผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลจากระบบต่างๆมาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์(Call Center), รายละเอียดของการจ่ายเงินของลูกค้าจากฝ่ายขาย(Sales), กิจกรรมทางการตลาดที่เสนอให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลจากฝ่ายการตลาด(Marketing) และ การควบคุมปริมาณของสินค้าในแต่ละช่วงจากฝ่ายสินค้าคงคลัง(Inventory Control) เป็นต้น
 • Drive your business with insight analytics: ด้วยคุณสมบัติของ V-Loyalty ที่ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินงาน พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที และด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชาญฉลาด
 • Confidence, Optimize and Continue: เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก V-Smart คุณจะมั่นใจได้ว่า ได้เลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งาน ผ่านการทดสอบมาแล้ว และเรายังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง